Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat - ÁSZF

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  "jokisbolt" kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szolgáltatás teljesítése érdekében működik közre, pl. Magyar Posta, Pick Pack Pont.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek,  valamint az egyének védelméről és közérdekű adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI.törvénynek megfelelően járunk el.
Regisztrációja során Ön nyilatkozik arról, hogy elfogadja adatkezelési szabályainkat.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-75753/2014

Adatkezelés jogalapja

A vállalkozó általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Az adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése.
Személyes adatok köre:
Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:
-     név (vezeték- és keresztnév)
-     e-mail cím
-     szállítási és számlázási cím
-     telefonszám
Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:
-     keresztnév (vagy más megszólítás)
-     e-mail cím

Felelősség:

A vállalkozó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és a vállalkozó jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A vállalkozó fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A vállalkozó a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben a vállalkozó a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az infojokisbolt@gmail.hu e-mail címen illetve a regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. A vállalkozó azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

Személyes adatot megismerő személyek köre

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen a vállalkozó jogosult megismerni, aki az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A vállalkozó a honlap üzemeltetése, a megrendelések teljesítése céljából igénybe vett szolgáltatókkal - Magyar Posta Zrt., Magyar Lapterjesztő Zrt.  - szerződés alapján áll kapcsolatban, de ezen szereplők adatkezelési gyakorlatáért a vállalkozó nem felelős.
 
Adatfeldolgozók megnevezése:

1. Tevékenység :     Knyazoviczki László e.v.  internetes csomagküldő kiskereskedelem                         

2. Szerver, tárhely, hírlevél :  

WebShop-Experts Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III. em. 301-308.

Telephely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III. em. 301-308.

Adószám: 13663982-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-012282

3. Szállítók  :                                         

Magyar Lapterjeszto Zrt.
Székhely:    1097 Budapest, Táblás u 32.
Cégjegyzékszám:    01-10-043804
Adószám:    12372041-4-44

 MAGYAR POSTA ZRT. 
 Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 
 Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
 Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:
-    Vásárló kérheti a vállalkozót személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a vállalkozó írásbeli igény benyújtását követően hajt végre, mely igényt az infojokisbolt@gmail.com e-mail címre kell küldeni.
-    Vásárló személyes adatait a weboldalra történt  bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „saját adatok" menüpontban
-    hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben  található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az infojokisbolt@gmail.com e-mail címre is

Hírlevél

A vállalkozó a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a vállalkozó csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló 
A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a vállalkozó részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a vállalkozó a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.  

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása

A vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelésben érintettek jogai

-    Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a vállalkozótól bármikor írásban a címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az infojokisbolt@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 
E-mailben küldött tájékoztatáskérést a vállalkozó csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik.
Amennyiben a Vásárló kéri, a vállalkozó tájékoztatást ad az általa kezelt, aVásárlóra vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A vállalkozó a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a vállalkozóhoz fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

-    Adatok helyesbítése, törlése, zárolása
A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A vállalkozó a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a vállalkozó a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
Ha a vállalkozó a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 
-    Adatkezelés elleni tiltakozás
Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A vállalkozót. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 
Jogorvoslati lehetőségek
 

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján 
1.   a Balassagyarmati Járásíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2.   a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat, továbbá
3.   a fogyasztóvédelm kapcsán felmerülő kérdéseivel a Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (3100 Salgótarján Mérleg utca 2.)
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető a vállalkozó is az infojokisbolt@gmail.com e-mail címen.


Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy vállalkozásunk ( Knyazoviczki László e.v. ) birtokolja a webáruházunk oldalain látható információkat. A www.jokisbolt.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.

"Jókisbolt" tulajdonosa, üzemeltetője

A szolgáltató neve: Knyazoviczki László e.v.
A szolgáltató székhelye: 3170 Szécsény Szántó Kovács János út 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: infojokisbolt@gmail.com
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 35887892
Vállalkozó adószáma: 66548869-1-51
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsény Járási Hivatala
A szolgáltató telefonszáma: 06-20 349-6391
Adatvédelmi nyilvántartási száma: megrendelve
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

ÁSZF- Általános szerződési feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Knyazoviczki László egyéni vállalkozó (székhely: 3170 Szécsény Szántó Kovács János út 12., adószám: 66548869-1-51) mint szolgáltató által üzemeltetett jokisbolt.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

A www.jokisbolt.hu webáruház új és használt gyermekruhákat, cipőket, kiegészítőket kínál vásárlói számára.
Termékeinket kizárólag online, a www.jokisbolt.hu webáruházon keresztül lehet megvásárolni.

Kategóriáink:

  •  Lány ruházat
  •  Fiú ruházat
  •  Strand
  •  Kedvencek
  •  Iskolafelszerelés

A termékek árai a rendelések időpontjában érvényes listaárak, melyeket az egyes kategóriákra kattintva, a termékek mellett, valamint a "Részletek" gombra kattintva, a terméklapon is megtekinthet. Áraink tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót, a szállítási díj viszont csak a "Kosár" menüpontban adódik az vásárolt termékek összértékéhez. 

Webáruzházunkban a Fiú és Lány kategóriákon belül méretek szerint (50-128-ig) csoportosítjuk a ruhákat, illetve a Strand kategóriában mindkét nem számára kínálunk fürdőruhákat, törölközőket. A Kedvencek kategóriában ismert mesehősök motívumaival díszített, licenc termékeket kínálunk. A kategóriák között átfedések vannak, ugyanazon termék több helyen megtalálható.

A listákban és a termékekre kattintva részletes adatokat talál a vásárló

  • a termék nevét, árát, méretét
  • a termékről készül fényképeket
  • a termék állapotát, egyéb jellemzőit, leírását

A boltban látható termékek valóban raktáron vannak és a képeknek, leírásnak megfelelnek. Akciókról regisztrált vásárlóinkat e-mailben értesítjük.

A rendelés menete:

1. Az áruházba belépve először a főoldalon található "Regisztráció" gombra kattintva adja meg a szükséges adatokat

2. A termékeket kategóriák szerint vagy a kereső segítségéve választhatja ki

3. A kiválasztott terméket a "Kosár" logo megnyomásával egy virtuális kosárba helyezheti

4. Tovább haladva megnézheti a "Kosár" tartalmát és módosíthatja azt  - adatbeviteli hibák javítása -pl.növelheti a benne lévő termékek mennyiségét, vagy törölhet terméket

5. Szükséges adatok ellenőrzésére, módosítására is van lehetőség a "Kosár" tartalmának ellenőrzésekor, pl. új cím megadása

6. Ha már regisztrált vásárló, a korábbi vásárlások alapján kapott kedvezményeket itt beválthatja, csökkentve a termékekért fizetendő végösszeget

7. Szállítási és fizetési mód kiválasztása a következő lépés, itt adódik az esetleges szállítási költség a termékek árához és megjelenik a végső fizetendő érték a legalsó sorban 

8. Utolsó lépésként a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva fejezi be a vásárlást

 

A "Kosár" tartalmának ellenőrzése mellett a webárzházba történő belépés után a "Saját Adatok" menüben is lehetősége van a vásárlónak a korábban megadott adatokat módosítani.

 

"Jokisbolt" a következő fizetési és szállítási lehetőségeket kínálja Önnek:

- Előre történő fizetés esetén Ön banki átutalással fizeti ki "jokisbolt" számlaszámára a megrendelt termékeket és a kiválasztott szállítási díjat  

- Utánvétes fizetés esetén Ön a csomag átvételekor készpénzben fizeti ki a megrendelés összegét a postásnak, a választott Pick Pack Pontnak, illetve nekünk a személyes átvett csomagok esetén

A legtöbb Pick Pack Ponton már bankkártyával is fizethet, erről informálódjon megrendelése előtt a Pick Pack Pont weboldalán!

 

  A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben sérült a termék, kérjük, ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A csomag várható érkezésének idejéről a szállítást végző szolgáltató sms-ben vagy e-mailben értesíti Önt. Személyes átvételre hétköznapokon 17.00-18.00 között van lehetőség telephelyünkön.

A szállítás bruttó díjai: 

Postai csomagok előreutalássl vagy utánvéttel: 1190 forint

Pick Pack Ponton történő csomagátvétel előreutalással vagy utánvéttel: 870 forint

A csomagok személyes átvétele "jokisbolt" székhelyén INGYENES.

Minden 15.000 forint feletti megrendelést INGYEN kiszállítunk!

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A beérkező megrendeléseket 24 órán belül feldolgozzuk és megérkezését 48 órán belül visszaigazoljuk. 

A megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül és távollevők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi.
Amennyiben ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (ld: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent vagyis Ön mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, nem köteles megvásárolni a terméket.

A megrendelésekben megjelölt termékeket, feldolgozást követően összerakjuk, becsomagoljuk és másnap átadjuk a Magyar Posta kézbesítőjének vagy a Lapker Zrt.szállítójának.

A szállítást végző cégek 1-4 nap alatt juttatják el Önhöz vagy az Ön által megjelölt helyre a csomagot, így 5 munkanapon belül kezében tarthatja a megvásárolt termékeket. A rendelést visszaigazoló e-mailben leírjuk a kézbesítés várható napját, de a szállítást végző szolgáltatók e-mailben vagy telefonon ( esetleg mindkettőn ) értesítik Önt a csomag érkezésének napjáról.

Ha webáruházunk a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, kötelesek vagyunk erről a vásártót haladéktalanul tájékoztatni, és az általa kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

 
Elállás joga

Minden vásárlónk - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében - jogosult a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől és indoklás nélkül visszaküldeni a megrendelt terméket. A termék megrendelésével, az Általános Szerződési feltételek elfogadásával és a megrendelésre érkezett, az eladó által küldött értesítéssel az adás-vétel létrejött. Erre vonatkozó utalást a az Eladó részéről kiküldött visszaigazoló e-mail szöveges része tartalmazza.

A megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele között is gyakorolhatja.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon. Ezt megteheti az alábbi dokumentum segítségével: Elállási jog nyilatkozat

Postai úton írásben elküldött jelzése esetén a postára adás dátumátától,  e-mail értesítés esetén az e-mail küldés idejét, telefonon történő jelzésnél pedig a telefonálás időpontját vesszük figyelembe a 14 napos határidő kiszámításánál. Kérjük, hogy postán keresztül csak ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Az átvett terméket postán vagy futárszolgálattal küldje vissza telephelyünk címére. A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatérítjük a termék vételárát, vagy az Ön által kiválasztott fizetési módon eljuttatjuk.  

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek ( posta, futár ) Önt terhelik, és azokat előreutalással kell kiegyenlítenie,mert az  utánvéttel  küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni! A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolja.

Csak ép, áruházunk cimkéjével ellátott termékeket veszünk vissza, amennyiben azt nem rendeltetésszerűen használta, vállalkozásunk az okozott kár megtérítését követelhet Öntől!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Nem gyakorolhatja elállási jogát

- olyan termék esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

 
Panaszügyintézés "jokisboltban"

Vásárlóink a termékkel vagy a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:  Jókisbolt, Knyazoviczki László e.v. 3170 Szántó Kovács János út 12.

Telefonszám: +3620-349-6391
E-mail: infojokisbolt@gmail.com 

 
Panaszügyintézés módja

Webáruházunk  termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásokra - a fenti elérhetőségeken történt előterjesztést követően -  legkésőbb 72 órán belül válaszolunk.

A 72 órába a munkaszüneti napok nem számítanak bele az ASZF szerint. 

Érdemi válaszunk a jogérvényesítési lehetőség esetén annak helyét, módját és határidejét is tartalmazza.


Panaszügyintézés ideje

Felmerülő panaszát az infojokisbolt@gmail.com e-mail címen küldheti el. A levelekre 1-2 munkanapon belül válaszolunk. 

Telefonon hétköznap 17.00-18.00 között állunk rendelkezésére. Telefonszám: +3620 349-6391


 Amennyiben vásárlóinkkal történt megbeszéléseink során nem sikerül megoldani a panasz kapcsán felmerült jogvitát, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:

-          Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

-          Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

-          Bírósági eljárás kezdeményezése.

 A vásárló jogosult panasszal fordulni lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Lehetőség van az illetékes Békéltető testülethez fordulni, ahol a Fogyasztó és az Eladó közötti vitás kérdések bírósági eljárás nélküli rendezésére van lehetőség.Az eljárás a Fogyasztó írásban benyújtott kérelmére indul.

Bővebb információ a békéltető testületekről: http://www.bekeltetes.hu/

A testületek területi illetékesség szerint: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az Európai Unió létrehozott egy online vitarendezési platformot, a fogyasztóknak ide beregisztrálva lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárlásaikkal kapcsolatban felmerült vitáikat rendezzék. Egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást, rendezhetőek a vitás ügyek. 

Az online platform elérése itt található : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Forrás: 45/2014. (II.26.) Korm rendelet a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön azEladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ....24 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti

Egyéb rendelkezések

A Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a"jokisbolt.hu" webáruház üzemeltetője kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az oldal bármely használója pedig teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és jogsértés gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Bármely felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az üüzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Azonban amennyiben a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük azt haladéktalanul jelezze felénk e-mailben, ha az üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Az üzemeltető és a Shoprenter Kft. a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. 

A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges
Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.


Vegyes rendelkezések 
 
Webáruházunk üzemeltetője és vásárlóink között felmerülő vitás ügyeket elsősorban békés úton próbáljuk rendezni. 
Az Általános Szerződési Feltételek alapján a megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Balassagyarmati Járásbíróság az illetékes.
 

Vissza